รับอบรมดับเพลิง , อบรมดับเพลิง

รับอบรมดับเพลิง
กฎหมาย

สำหรับหน่วยงานฝึกอบรม

กฎกระทรวง การเป็นหน่วยงานฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น และการเป็นหน่วยงานฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ
<<ดาวน์โหลด

ขั้นตอนเรียนรู้ภาคทฤษฎี ๓ ชั่วโมง

 • ทฤษฎีการเกิดเพลิงไหม้
 • การแบ่งประเภทของเพลิง
 • จิตวิทยาเมื่อเกิดอัคคีภัย
 • การป้องกันแหล่งกำเนิดของการติดไฟ
 • เครื่องดับเพลิงชนิดต่างๆ
 • วิธีการใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลที่ใช้ในการดับเพลิง
 • แผนป้องกันและระงับอัคคีภัย
 • การจัดระบบป้องกันอัคคีภัย

ขั้นตอนการฝึกภาคปฏิบัติ ๓ ชั่วโมง

 • การฝึกใช้ถังดับเพลิงประเภท A,B,C
 • การฝึกใช้ถังดับเพลิงเฉพาะบุคคล
 • การฝึกใช้ถังดับเพลิงแบบเข้าเป็นทีม
 • การฝึกใช้ถังดับเพลิงชนิดน้ำและโฟม

การฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

 • แผนการดับเพลิงและวิธีการดับเพลิงของสถานประกอบกิจการ
 • แผนการอพยพหนีไฟและวิธีการอพยพหนีไฟของสถานประกอบกิจการ
 • การค้นหา ช่วยเหลือ และเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัย

ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. ๒๕๕๔ <<ดาวน์โหลด

ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง กำหนดแบบรายงานผลการฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ <<ดาวน์โหลด

ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง กำหนดมาตรฐานเครื่องดับเพลิงแบบเคลื่อนย้ายได้ <<ดาวน์โหลด

ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยงานฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้น
และหน่วยงานฝึกซ้อมดับเพลิงและหนีไฟ <<ดาวน์โหลด

กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม
ในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. ๒๕๕๕ <<ดาวน์โหลด

ให้ผู้รับใบอนุญาตส่งรายงานสรุปผลการฝึกอบรม ภายหลัง ๓๐ วัน หลังการอบรมแล้วเสร็จ
หนังสือรับรองการฝึกอบรมไม่เกิน 15 วันทำการ ออกโดยหน่วยงานราชการ

รับอบรมดับเพลิง , อบรมดับเพลิง , รับอบรมดับเพลิง ราคา , อบรมดับเพลิง ราคา , รับอบรมดับเพลิง ราคาถูก , อบรมดับเพลิง ราคาถูก , วิทยากร รับอบรมดับเพลิง , วิทยากร อบรมดับเพลิง

© 2017-2023 batfiretraining.com All Rights Reserved. || รับอบรมดับเพลิง , อบรมดับเพลิง