รับอบรมดับเพลิง , อบรมดับเพลิง

รับอบรมดับเพลิง

รับฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้น และซ้อมอพยพหนีไฟ โดยนักดับเพลิงมืออาชีพที่ปฏิบัติหน้าที่จริง
มีประสบการณ์ ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรป้องกันและสาธารณภัย บรรยายสนุก เข้าใจง่าย ได้ความรู้
ตอบคำถามโดนใจ

ได้รับใบอนุญาตถูกต้องตามที่กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกำหนด

ราคาเริ่มต้น 7,xxx บาท
เอกสารประกอบการบรรยาย ฟรี !

รับอบรมดับเพลิง , อบรมดับเพลิง รับอบรมดับเพลิง , อบรมดับเพลิง
รับอบรมดับเพลิง , อบรมดับเพลิง รับอบรมดับเพลิง , อบรมดับเพลิง

Batfiertraining เราคือผู้ให้บริการจัดฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้นและซ้อมอพยพหนีไฟ
ด้วยหลักสูตรการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการที่หลากหลาย พร้อมทีมงานวิทยากร และ ทีมที่ปรึกษา ที่เป็นมืออาชีพ

การอบรมดับเพลิงขั้นต้น

 1. สถานประกอบกิจการจะต้องจัดอบรบดับเพลิงขั้นต้นให้กับพนักงาน 40% ของพนักงานทั้งหมด
 2. การอบรมดับเพลิงขั้นต้น ภาคทฤษฎี ผู้เข้ารับการอบรม 60 คน ต่อวิทยากร 1 คน
  ภาคปฏิบัติ ผู้เข้ารับการอบรม 20 คน ต่อวิทยากร 1 คน
  ( สถานประกอบกิจการที่มีพนักงานที่ต้องอบรมมากกว่า 60 คน สามารถแบ่งอบรมเป็นหลายรอบได้ แต่ต้องจัดซ้อมอพยพหนีไฟพร้อมกัน)

ภาคทฤษฎี 3 ชั่วโมง และปฏิบัติ 3 ชั่วโมง
อบรมดับเพลิงภาคทฤษฎี ดังนี้

 • ทฤษฎีการเกิดเพลิงไหม้
 • การแบ่งประเภทของเพลิง และวิธีดับเพลิงประเภทต่าง ๆ
 • จิตวิทยาเมื่อเกิดอัคคีภัย
 • การป้องกันแหล่งกำเนิดของการติดไฟ
 • เครื่องดับเพลิงชนิดต่าง ๆ
 • วิธีการใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลที่ใช้ในการดับเพลิง
 • แผนการป้องกันและระงับอัคคีภัย
 • การจัดระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย การประยุกต์ใช้ระบบ และอุปกรณ์ที่มีอยู่ในสถานประกอบกิจการ
 • การปฐมพยาบาลเบื้องต้น

อบรมภาคปฏิบัติ ดังนี้

 • ฝึกใช้เครื่องดับเพลิงประเภท เอ
 • ฝึกใช้เครื่องดับเพลิงประเภท บี
 • ฝึกใช้เครื่องดับเพลิงประเภท ซี
 • ฝึกดับเพลิงโดยใช้สายดับเพลิง

การฝึกซ้อมดับเพลิง และฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

 • แผนการดับเพลิง และวิธีการดับเพลิงของสถานประกอบกิจการ
 • แผนการอพยพหนีไฟ และวิธีการอพยพหนีไฟของสถานประกอบกิจการ
 • การค้นหา ช่วยเหลือ และเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัย

รับอบรมดับเพลิง , อบรมดับเพลิง

รับอบรมดับเพลิง , อบรมดับเพลิง
รับอบรมดับเพลิง , อบรมดับเพลิง รับอบรมดับเพลิง , อบรมดับเพลิง

ติดต่อได้ที่ คุณปิยะพล โยนสนิท
โทร.: 081-0327766, 063-9602797
Line ID : Batfiretraining
อีเมลล์. Piyapon_yon@hotmail.com ตลอด 24 ชัวโมง
WWW.BATFIRETRAINING.COM

รับอบรมดับเพลิง , อบรมดับเพลิง , รับอบรมดับเพลิง ราคา , อบรมดับเพลิง ราคา , รับอบรมดับเพลิง ราคาถูก , อบรมดับเพลิง ราคาถูก , วิทยากร รับอบรมดับเพลิง , วิทยากร อบรมดับเพลิง

© 2017 batfiretraining.com All Rights Reserved. || รับอบรมดับเพลิง , อบรมดับเพลิง